Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı : İstanbul Business School Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
Vergi Dairesi :Maslak
Vergi Numarası :4690502245
MERSİS Numarası : 0469050224500018
Adres : Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No: 5 K: 13 Sarıyer İstanbul
Telefon : 
Web : www.ibsturkiye.com
1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER
ALICI
Alıcı: IBS Üyesi
IBS Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle IBS üyesi olma talebinde bulunan ALICI, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin IBS tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya www.ibsturkiye.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”)
üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, IBS Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin
(“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme ALICI tarafından siparişin verildiği tarihte yürürlüğe girecek olup; siparişe konu IBS Online Üyelik Sözleşmesi ve 6502 Sayılı Kanun md. 52/4 uyarınca
üyelik iptal talebi SATICI’ya ulaştırılıncaya dek yürürlükte kalacaktır.


4. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ
4.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları aşağıda yer alan bilgilerde belirtilmektedir.

ÜRÜNBİRİM FİYAT(TL)ADETTOPLAM(TL)
    
ÖDEME TOPLAM(KDV DAHİL) 


4.2. SATICI tarafından sunulan tüm üyelik tipleri belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; ALICI tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik
devam edecektir.

4.3. SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur.
- ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girererek ödeme gerçekleştirilecektir.
Fatura Bilgileri:

Fatura Bilgileri
Adı Soyadı                                                          
Adres 
Telefon 
E-Posta 


5. GENEL ŞARTLAR
5.1. Hizmet, İnternet Sitesi’nde belirtilen lokasyonda ifa edilecektir.

5.2. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için kredi kartı seçenekleri sunulacaktır. ALICI bu kredi
kartı seçeneklerden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

5.3. ALICI'nın kredi kartı ile taksitle satış bedelini ödemesi durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile
kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince
belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.4. ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5. ALICI'nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu üyelik türüne ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile
tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli
tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

5.6. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i kişi bilgilerini SATICI’ya vermek koşuluyla üçüncü kişilere kullandırtabilecektir, ancak başkalarına
satmayacağını kabul eder. 

5.7. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı eğitim programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini kendisine belirtilecek şekilde programın başlangıç
gününe en az 5(gün) gün kala yazılı olarak bildireceğini aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Bu süre içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise iptal talebinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde eğitim programı ücreti ALICI’ya iade edilecektir.
5.8. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI'ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle
yerine getirebilir. 

5.9. ALICI işbu Sözleşme ve IBS Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5.10. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu eğitim programının programın başlangıç saatine en az 5 (Beş) Gün kala yazılı olarak IBS tarafından iptal edilebileceğini, bu durumda IBS tarafından yeni bir tarih ve saat belirlenerek kendisine bildirileceğini veya eğitim programı ücretinin iptal talebinden itibaren 30 (Otuz) Gün içerisinde iade edileceğini bu duruma hiçbir itiraz hakkının olmadığını kabul eder.

5.11. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

5.12. ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, SATICI’nın sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. ALICI, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.14. ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

5.15. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan SATICI tarafından düzenlenir.

6. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden, cayma bildirimini IBS Online Üyelik Portalı üzerinden SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ALICI’nın satın almış olduğu özel ders programının başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

6. İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜLÜK
İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmetsipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek BSCoaching Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.ibsturkiye.com sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu, IBS Online Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.